Algemene Voorwaarden
GoeieBal


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt. a. GoeieBal de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GoeieBal gevestigd aan de Zevensprong 20 te Best, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 62453718; b. opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie GoeieBal werkzaamheden verricht dan wel met wie GoeieBal een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen GoeieBal en de opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop; d. reis: een reis die GoeieBal in opdracht van de opdrachtgever boekt; e. evenement: een door een derde georganiseerd evenement waarop de reis betrekking heeft.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen GoeieBal en de opdrachtgever waarop GoeieBal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GoeieBal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GoeieBal en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GoeieBal opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GoeieBal haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door GoeieBal gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is GoeieBal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht GoeieBal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de websites en in folders of publicaties binden GoeieBal niet.  

3.8 Het is niet toegestaan om kopieën van een door GoeieBal opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.9 Al datgene dat in het kader van een offerte door GoeieBal wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van GoeieBal onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.10 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die tijdens de onderhandelingsfase door GoeieBal aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder de toestemming van GoeieBal.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 GoeieBal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 GoeieBal bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. GoeieBal heeft daarbij het recht bij de uitvoering van een overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van deren af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan GoeieBal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt er zorgt voor dat alle gegevens, waarvan GoeieBal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
6.3 De opdrachtgever is gehouden GoeieBal onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn.
6.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor GoeieBal onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.5 Indien voor GoeieBal of door GoeieBal ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6 GoeieBal gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6,7 De opdrachtgever vrijwaart GoeieBal voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar.
6.8 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor uit tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
6.9 Indien de opdrachtgever niet aan alle verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldoen, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdtip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GoeieBal zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal GoeieBal de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal GoeieBal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan GoeieBal kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 De reis en het evenement
8.1 Onder de opdrachtgever wordt in dit artikel ook verstaan de personen namens wie de opdrachtgever de reis of het evenement boekt.
8.2 Opgegeven prijzen met betrekking tot de reis en het evenement zijn per persoon, tenzij anders is overeengekomen. De opgegeven reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze golden op het moment van de publicatie van de reis of het evenement. GoeieBal is gerechtigd de reissom te wijzigen indien er grote veranderingen zijn in prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen. Een dergelijke wijziging wordt 21 dagen voor de vertrekdag aan de opdrachtgever gemeld. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de reissom 15% hoger is dan de originele reissom, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 5 dagen nadat GoeieBal van de wijziging melding heeft gemaakt.
8.3 Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
8.4 Bij het boeken van een reis of evenement brengt GoeieBal een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en derden. GoeieBal is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en de betreffende derde. Op deze overeenkomst zijn de eventuele algemene voorwaarden van deze derden van toepassing. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de annuleringsvoorwaarden die door de derden worden gehanteerd. Iedere reservering wordt gemaakt onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid. De opdrachtgever wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de hoogte van de eventuele annuleringskosten. Annuleren dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
8.5 Alle annuleringskosten die voortvloeien uit een door de opdrachtgever geannuleerde reservering dien door de opdrachtgever te worden voldaan. Indien de annuleringskosten door de betreffende derde aan GoeieBal worden gefactureerd, worden deze kosten door GoeieBal aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.6 Alle kosten die GoeieBal heeft moeten maken, doordat de opdrachtgever de overeenkomst wijzigt, zoals naamswijzigingen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de omvang van het gezelschap.
8.8 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en dergelijke. Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan de reis of evenement, wegens het ontbreken van enig(geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
8.9 Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van vervoerstickets en toegangsbewijzen zijn voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever.
8.10 Indien de reis of het evenement niet doorgaat, de vervoersbewijzen en/of toegangsbewijzen niet geleverd worden door een derde aan GoeieBal of indien de reis of het evenement en/of het daarbij behorende reisprogramma wordt gewijzigd en het niet doorgaan, de niet levering of de wijziging niet aan GoeieBal kan worden toegerekend, dan is GoeieBal nimmer aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden dan wel voor de kosten die de opdrachtgever daardoor heeft gemaakt.
8.11 Wordt het evenement gewijzigd en/of verplaatst, dan heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
8.12 Indien GoeieBal de prijs van de reis of het evenement van de betreffende derde heeft terug ontvangen, bijvoorbeeld doordat een derde de vervoerstickets en/of toegangsbewijzen niet kan leveren of omdat er sprake is van overboeking, dan zal GoeieBal deze prijs aan de opdrachtgever terugbetalen.
8.13 Indien de opdrachtgever de aanbetaling voor de reis of het evenement niet tijdig heeft voldaan, dan stuurt GoeieBal de opdrachtgever een herinnering. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan deze herinnering, dan beschouwt GoeieBal de overeenkomst als geannuleerd en worden de eventuele annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.14 De opdrachtgever neemt voor eigen risico en risico deel aan de reis en/of het evenement.
8.15 GoeieBal is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de reis en/of het evenement, zoals: a. verlies, beschadiging of diefstal van goederen; b. acute medische en psychische aandoeningen en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten; c. overmachtsituaties, zoals omschreven in artikel 8.16 d. seksuele of seksueel getinte gedragingen of seksuele aantijgingen van welke aard en door wie dan ook.
8.16 Onder overmachtsituaties worden o.a. verstaan: plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, natuurrampen, politieke onrust, preventieve maatregelen genomen door overheidsinstanties ter voorkoming van hiervoor genoemde situaties. De extra vervoers- of verblijfkosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.17 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
8.18 De opdrachtgever die een reis of evenement boekt namens anderen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9 Oplevering en leveringstermijn
9.1 De door GoeieBal opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dan enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan GoeieBal slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een door GoeieBal met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 10 Honorarium
10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GoeieBal geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
10.4 GoeieBal mag enkel een vast honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan GoeieBal dat in redelijkheid niet aan GoeieBal magen worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
10.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is GoeieBal gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
10.6 GoeieBal zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. GoeieBal zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
10.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van een uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 11 Annulering
11.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht GoeieBal alle reeds tot dat moment gemaakt kosten te vergoeden.
11.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit aan tussentijds beëindiging.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling van iedere factuur van GoeieBal dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum op een door GoeieBal aan te wijzen bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
12.2 Reclames over door GoeieBal uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum bij GoeieBal te zijn ingediend.
12.3 GoeieBal heeft het recht een aanbetaling van 75% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In onderling overleg kan dit percentage worden aangepast. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door GoeieBal aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en) van GoeieBal op.
12.4 GoeieBal heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
12.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen de termijn van 15 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan GoeieBal de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten.

12.6 Iedere betaling van de opdrachtgever stekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.
12.7 GoeieBal kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting ter afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan GoeieBal verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 13 Duurovereenkomst
13.1 Indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst wordt aangegaan, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
13.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.
13.3 Enkele weken voor de einddatum van de overeenkomst wordt de opdrachtgever door GoeieBal erop gewezen dat de overeenkomst op de einddatum eindigt. Partijen hebben dan de mogelijkheid de overeenkomst voor een bepaalde tijd te verlengen.
13.4 De opdrachtgever kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien GoeieBal aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
14.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft GoeieBal het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom
15.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van ter beschikking gestelde(ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, berust bij GoeieBal. De opdrachtgever verkrijgt van GoeieBal een licentie voor het overeengekomen in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door GoeieBal in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk of anderszins beschermde werk heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf. Alle door GoeieBal ontwikkelde concepten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande goedkeuring van GoeieBal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een project, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, het concept en andere werken van GoeieBal geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van GoeieBal.
15.3 Indien de opdrachtgever het geleverde werk dan wel de ter beschikking gestelde (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, gebruikt in strijd met de verleende auteursrechten.
15.4 GoeieBal garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is bedacht dan wel ontwikkeld.
15.5 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaard de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij GoeieBal voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.6 GoeieBal is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.

Artikel 16 Klachten en verjaring
16.1Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan GoeieBal kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GoeieBal in staat is adequaat te reageren. Klachten kunnen worden ingediend bij: GoeieBal, Zevenspong 20, 5683KR Best, e-mail roel@goeiebal.com, tel: 0655517760.
16.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever GoeieBal de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
16.3 Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal GoeieBal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
16.4 Alle aanspraken jegens GoeieBal die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij GoeieBal zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 17 Ontbinding en opschorting
17.1 GoeieBal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst GoeieBal omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming rechtvaardigt; c. bij een betalingsachterstand, wanneer de opdrachtgever meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen; d. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; e. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; f. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
17.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GoeieBal op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GoeieBal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 GoeieBal kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2 GoeieBal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GoeieBal is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GoeieBal kenbaar behoorde te zijn.
18.3 GoeieBal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van GoeieBal in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.4 GoeieBal is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een slechte interpretatie of slecht gebruik door de opdrachtgever van verstrekte adviezen.
18.5 GoeieBal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.6 Indien GoeieBal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GoeieBal beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GoeieBal gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van GoeieBal beperkt tot het factuurbedrag, althans tot het gedeelte van een overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Van overmacht aan de zijde van GoeieBal is onder andere sprake indien GoeieBal verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen(waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet-beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolge van weersomstandigheden en verkeersstroring, alles zowel in het bedrijf van GoeieBal als in het bedrijf van de opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
19.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van GoeieBal langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
19.3 Voor zover GoeieBal ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GoeieBal gerechtigd het reeds nakomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, GoeieBal gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GoeieBal zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GoeieBal niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Slotbepalingen
21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen GoeieBal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en GoeieBal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GoeieBal gevestigd is.